Tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojenne käsittelyssä Infine Oy:hyn sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tämä tietosuojaseloste koskee oikeushenkilöiden (yritykset, julkishallinnon organisaatiot, yhdistykset, säätiöt sekä elinkeinonharjoittajat) edustajia ja yhteyshenkilöitä. Infinellä on erikseen kuluttajia koskeva tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Infine Oy Osoite: Alppikatu 17, 00530 Helsinki Y-tunnus: 2930948-2 Sähköposti: info@infine.fi Yhteyshenkilö: Tuula Jokipaltio
2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelymme pohjautuu yhteen tai useampaan seuraavista sääntelyn perusteista: - henkilön suostumus Suostumus on vapaaehtoinen, dokumentoitu, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen. - sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena Käsittelemme antamianne tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olette ostaneet tai tilanneet. Pyrimme tietoja kerätessämme erottelemaan ja informoimaan tiedoista ne, joita tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi ja ne, mitkä voitte antaa halutessanne. - rekisterinpitäjän oikeutettu etu Käytämme henkilötietoja Infine Oy:ssä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, profilointiin ja segmentointiin sekä mainonnan räätälöintiin ja markkinointiin. Tavoitteenamme on asiakashankinta, asiakasymmärryksen lisääminen sekä asiakaskuntamme mielenkiinnon kohteisiin paremmin sopivien tuotteiden ja palveluiden luominen. - lakisääteinen velvoite Tietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvotteen noudattamiseen, kun säilytämme tietojanne noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen aikana ja sen jälkeen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi ja mainonnan räätälöinti, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, liiketoimintamme analysointi ja kehittäminen, tuotekehitys sekä raportointi. Käytämme esimerkiksi tietoa verkkosivuillamme lukemistanne artikkeleista mainonnan kohdentamiseen niin, että se koskee lukemienne artikkelien perusteella teitä kiinnostavia aiheita. Toinen esimerkki henkilötietojenne käytöstä on analyysi, jota teemme viimeaikaisista käynneistänne verkkosivustollamme ja liikkumisestanne verkkosivustomme eri osissa. Näin voimme ymmärtää miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme ja voimme tehdä siitä kävijäystävällisemmän. Kolmas esimerkki tietojenne käytöstä on aiemmin ostamienne tuotteiden ja palveluiden perusteella tekemämme ehdotukset muista tuotteistamme, joiden uskomme kiinnostavan teitä.
3. Kuinka keräämme tietoja


Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä: Suoraan asiakkaalta itseltään, kun hän esimerkiksi asioi kanssamme, ostaa tai tilaa palveluitamme ja tuotteitamme, vierailee verkkosivuillamme, tilaa uutiskirjeemme, vastaa asiakastyytyväisyystutkimukseen tai on meihin yhteydessä. Muista lähteistä kerätyt tiedot voivat olla havainnoitiin perustuvia tietoja, johdettuja tietoja tai nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja. Havainnoituja tietoja keräämme esimerkiksi mobiilisovelluksiemme käytön yhteydessä, verkkosivuillamme käydessänne tai käyttäessänne toimintoihimme liittyviä sosiaalisen median palveluita. Johdettuja tietoja luomme henkilötiedoistanne. Näitä ovat esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteistanne. Lisäksi keräämme tietoja nimenomaisesti muista lähteistä, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. kaupparekisteristä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta sekä muista luotettavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Henkilötietojen luovuttaminen Infine Oy:lle ei ole pakollista, mutta mikäli päätätte olla luovuttamatta henkilötietojanne, emme välttämättä voi tarjota teille palveluitamme tai tuotteitamme.
4. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: a) potentiaalisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden edustajista
Potentiaalisia asiakkaita ovat palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneet yritysten edustajat. Heistä rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: - nimi - yritys/organisaatio - asemaan ja tehtäviin liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys - toimiala - yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) - www-sivustojen osoitteet - kohderyhmätieto Infine Oy säilyttää tietoja potentiaalisista yritys- tai organisaatioasiakkaista 5 vuotta. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa. b) yritys- ja organisaatioasiakkaiden yhteyshenkilöistä - henkilön nimi - asemaan ja tehtäviin liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys - yritys/organisaatio - toimiala - yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) - www-sivustojen osoitteet - laskutustiedot - verkkoyhteyden IP-osoite sekä tiedot siitä mitä artikkeleita olette verkkosivustollamme - napsauttaneet - uutiskirjeiden ja markkinointiviestien avaaminen ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet - tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa - tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
Infine Oy säilyttää tietoja yritys- tai organisaatioasiakkaista aina vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen 5 vuotta, jonka jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä. Tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö). Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa.
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Yritys- ja organisaatioasiakkaiden edustajien tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneita voivat olla esimerkiksi markkinoinnin tai tietojärjestelmien kumppanit ja muut yhteistyökumppanit sekä tarvittaessa alihankkijat, mikäli ostettu tuote tai palvelu vaatii rekisterinpitäjältä alihankintaa. Henkilötietoja käsitellään aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle mikäli sovellettava laki niin vaatii. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalain sallimissa tilanteissa.
6. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1) kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse (info@infine.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
10. Muutokset


Infine Oy päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa infine.fi -verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin tietosuojaseloste. Infine Oy voi lisäksi ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista. Viimeisin päivitys: 08.01.2020
9. Evästekäytännöt


Sivustomme käyttää Googlen evästeitä (Google Analytics). "Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa" -sivustolta löytyy aina ajantasainen tieto siitä kuinka Google käyttää tietojasi. Sivulle pääset tästä: www.google.fi/policies/privacy/partners

messarilogoweb.png
15112017_INFINE_Loho.png
  • fb
  • twitter
  • ig
  • linkedin

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä Tietosuoja -sivulla

 

 © Infine 2019